تعرفه هزینه ثبت نام

قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید...

 

ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس، کاملا رایگان است و واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش نهایی

مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.

 

امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.

 

 

 

ردیف عــنوان خدمــــــات مبلغ ثبت نام(تومان)
1 مقاله اول و دوم و .... مخصوص دانشجویان 100000
2 مقاله اول و دوم و ....  مخصوص اعضا هیئت علمی 150000
3 مقاله اول و دوم و.... افراد آزاد 200000
4 شرکت کنندگان بدون مقاله 60000