برنامه زمان بندی همایش 15 اسفند ماه
1396/12/15

برنامه زمان بندی افتتاحیه،سخنرانی کلیدی  و اختتامیه

 (هفتمین همایش ایده های نو در کشاورزی با رویکرد تولید محصولات سالم)

 conference program