نتایج داوری مقالات
1396/12/02

- فرهیختگان گرامی با توجه به تاریخ ارسال مقاله و داوری های ارسال شده به این دبیرخانه نتایج داوری مقالات به سامانه کاربران ارسال می گردد. لطفا سامانه خود را بررسی نموده و نسبت به ویرایش سریع فایل مقاله اقدام نمایید. فرمت داوری مقالات به صورت زیر است :

- پذیرش مشروط: مقاله پذیرفته شده است و نیاز به بازنگری از سوی نویسنده مسئول دارد و بایستی نسبت به پرداخت هزینه مقاله اقدام نماید.

- پذیرش نهایی: مقاله پذیرفته شده است و نیازی به بازنگری از سوی نویسنده مسئول نمی باشد و بایستی نسبت به پرداخت هزینه مقاله اقدام نماید.

- عدم پذیرش نهایی: مقاله با توجه به معیارهای همایش غیر قابل پذیرش بوده است.